Breaking beauty stereotype with RJ Sona | Whose happiness is more important in wedding - Breaking Beauty Stereotypes - RJ Sona ke Saath

Breaking beauty stereotype with RJ Sona | Whose happiness is more important in wedding - Breaking Beauty Stereotypes - RJ Sona ke Saath

Shadi do logo ka hi nahi, do pariwaro ka bhi mel hota hai, esa kaha jata hai. Par ab jab shadi me tamam tarah ke stereotype toot rahe hain, tab ye sochne ka bhi samay hai ki, shadi me kiski khushi zyada important hai, Bride ki ya, bride ke khandaan ki.

Breaking beauty stereotype with RJ Sona | Whose happiness is more important in wedding - Breaking Beauty Stereotypes - RJ Sona ke SaathShadi do logo ka hi nahi, do pariwaro ka bhi mel hota hai, esa kaha jata hai. Par ab jab shadi me tamam tarah ke stereotype toot rahe hain, tab ye sochne ka bhi samay hai ki, shadi me kiski khushi zyada important hai, Bride ki ya, bride ke khandaan ki.

Shadi do logo ka hi nahi, do pariwaro ka bhi mel hota hai, esa kaha jata hai. Par ab jab shadi me tamam tarah ke stereotype toot rahe hain, tab ye sochne ka bhi samay hai ki, shadi me kiski khushi zyada important hai, Bride ki ya, bride ke khandaan ki.

Breaking beauty stereotype with RJ Sona | Whose happiness is more important in wedding
Large toggle button
00:00 / 00:00
Previous track button Next track button