Mahesh Ghanekar

Rajeswari V Shetty

(Nutrition)

Rajeswari V Shetty is the HOD of clinical nutrition and dietetics at S.L Raheja – A Fortis Associate Hospital, Mahim, Mumbai.